Ostrovy: Možnosti soužití je název pro dlouhodobý kolaborativní výzkumný, výstavní a diskurzivní projekt, který iniciovala Společnost Jindřicha Chalupeckého a realizuje jej ve spolupráci s mezinárodními partnerskými organizacemi a osobnostmi. Projekt začal v roce 2019 výstavou (Dis)connection v Kunstvereniging Diepenheim v Nizozemí spojenou s komorním symposiem a pokračoval výstavou Interconnection: Těla vody v galerii Swimming Pool v bulharské Sofii. V letech 2020–2021 pokračuje rozsáhlým projektem Nejen nukleární rodina prezentovaným v Centru pro současné umění Praha a v zahraničí. V následujících letech budou navazovat další „kapitoly“ v podobě výstav, performativních akcí, setkání, workshopů a dalších způsobů práce se současným uměním.

Projekt je inspirován ideou opuštěného ostrova, který se stává platformou pro projekci utopických i dystopických vizí a scénářů, jež si představují „eskapisté“ unikající současným globálním krizím. Ostrov zde nemusí být fyzickým (ztraceným) rájem někde ve vzdálených mořích. Je spíše metaforou pro naše zkoumání společných strategií i odlišností historických, současných nebo fiktivních komunit, komunitních praktik a forem pospolitosti, které by mohly být inspirací pro konkrétní jednání a hledání alternativních forem udržitelné spolupráce a koexistence. Zajímá nás ale také „odvrácená strana“ ostrova: separatismus, elitářství, odcizení a vymezováníse vůči zbytku světa. Skrze Ostrovy se kurátorský tým SJCh ve spolupráci s dalšími participujícími kurátory a spolupracovníky chystá vyhledávat související umělecké i teoretické pozice a inspirovat vznik nových uměleckých děl, textů, strategií a situací pracujících s podobnými tématy. Tím chceme svým způsobem mapovat emocionální stav společnosti, pro kterou může vidina útěku na opuštěný ostrov představovat lákavé řešení příliš komplexních problémů.


Kromě tematického zastřešení poskytuje projekt Ostrovy i metodologii pro hledání participujících subjektů a zkoumání možností vzájemné spolupráce. Pomyslnými „ostrovy“ jsou zde také umělecké komunity a scény, umělecké instituce a další partneři projektu. Kritické (umělecké) instituce jsou často označovány jako jakési „sociální spáry“, trenažery alternativních možností společensko-politické konfigurace. Skrze tento projekt vyhledáváme podobně smýšlející organizace a komunity, které vzhledem ke své geografické, programové nebo jiné specifičnosti vytvářejí jakýsi ostrov svébytného smýšlení. Usilujeme o vytvoření mezinárodní sítě osobností a organizací založené na dlouhodobých vazbách a konverzacích. Ostrovy jsou také experimentem s „fluktuujícím“ kurátorským zastřešením, přičemž kurátorský tým Společnosti Jindřicha Chalupeckého zve kurátory partnerských organizací k participaci nejen na vzájemně provázaných výstavních nebo jiných projektech, ale také na setkáních umožňujících společné přemýšlení nad možnostmi, jak z „ostrovů“ čerpat inspiraci pro skutečné společenské změny. Na posledních projektech z této série pracoval celý tým SJCh jako kolektiv.