Nejen nukleární rodina pop-up

Nejen nukleární rodina pop-up

Nejen nukleární rodina je další ze série projektů pod zastřešujícící programovou linií Ostrovy: Možnosti soužitíTento dlouhodobý kolaborativní výzkumný, výstavní a diskurzivní projekt iniciovala Společnost Jindřicha Chalupeckého a realizuje jej ve spolupráci s mezinárodními partnerskými organizacemi a osobnostmi. Projekt začal v roce 2019 výstavou (Dis)connection v Kunstvereniging Diepenheim v Nizozemí spojenou s komorním symposiem a pokračoval výstavou Interconnection: Těla vody v galerii Swimming Pool v bulharské Sofii. V následujících letech budou navazovat další „kapitoly“ v podobě výstav, performativních akcí, setkání, workshopů a dalších způsobů práce se současným uměním.
Projekt je inspirován ideou opuštěného ostrova, který se stává platformou pro projekci utopických i dystopických vizí a scénářů, jež si představují „eskapisté“ unikající současným globálním krizím. Ostrov zde nemusí být fyzickým (ztraceným) rájem někde ve vzdálených mořích. Je spíše metaforou pro naše zkoumání společných strategií i odlišností historických, současných nebo fiktivních komunit, komunitních praktik a forem pospolitosti, které by mohly být inspirací pro konkrétní jednání a hledání alternativních forem udržitelné spolupráce a koexistence. Zajímá nás ale také „odvrácená strana“ ostrova: separatismus, elitářství, odcizení a vymezováníse vůči zbytku světa. Skrze Ostrovy se kurátorský tým SJCh ve spolupráci s dalšími participujícími kurátory a spolupracovníky chystá vyhledávat související umělecké i teoretické pozice a inspirovat vznik nových uměleckých děl, textů, strategií a situací pracujících s podobnými tématy. Tím chceme svým způsobem mapovat emocionální stav společnosti, pro kterou může vidina útěku na opuštěný ostrov představovat lákavé řešení příliš komplexních problémů.

V rámci dvoudenní akce představila svá díla a performance celkem 12 současných umělkyň a umělců a další mezinárodní tvůrci se zapojili do dlouhodobého projektu tzv. rodinného alba. Tématem akce bylo přezkoumání normativu nukleární rodiny jako manželského svazku muže a ženy žijících se svými biologickými dětmi a hledání jeho historických i současných, geograficky a kulturně odlišných, utopických i fiktivních alternativ. Kromě výstavní části prezentující především videa a krátké filmy, ale také malby nebo dočasné instalace, nabídla pop–up interaktivní počítačovou aplikaci simulující život v mongolské jurtě, jejímž autorem je vizuální umělec a architekt Vojtěch Rada, performativní čtení autorské eseje v podání laureáta Ceny Jindřicha Chalupeckého z roku 2009, umělce a pedagoga Jiřího Skály, či rodinný workshop s laureátkou Ceny Jindřicha Chalupeckého z roku 2007 a mezinárodně etablovanou umělkyní Evou Koťátkovou. Proběhl také performativní projekt umělce Minh Thang Phama, který do několikahodinové akce zapojil své rodiče a sestry, kteří připravili například workshop výroby tradičních vietnamských jarních závitků, nebo badmintonový turnaj. V budově Nadace a Centra pro současné umění Praha byly prezentovány také autorské filmy Markéty Magidové a Marie Lukáčové vzniklé ve spolupráci s kurátorkami projektu k tématům utopických a genderově otevřených alternativ nukleární rodiny. Po oba dny byl návštěvníkům k dispozici dětský koutek koncipovaný jednou z vystavujících umělkyň, malířkou Martinou Smutnou, která v rámci akce představila také první ze série maleb vzniklých na téma rodinných vztahů. V sobotním odpoledni probíhal ve spolupráci s umělkyní Marií Lukáčovou průvod do Stromovky s performancí umělkyně a pedagožky Lenky Klodové a afterparty v klubu AVU v budově Akademie výtvarných umění na Letné.

Program

Sobota 27.6. NCSU

• 14:00 – 14:45
Zahájení programu s komentovanou prohlídkou
• 14:00 – 16:00
Dětský koutek s Martinou Smutnou
Prezentace díla Vojtěcha Rady (komentovaná PC hra)
• 15:00
Veřejné čtení Jirky Skály
• 16:00
Průvod do Bramborárny, performance Lenky Klodové ve Stromovce

Sobota 27.6. Bramborárna

• 10:00 – 20:00
Otevřená instalace s videi Marie Lukáčové, Markéty Magidové, Binelde Hyrcana, Mary Maggic a Jessicy L. E. Taylor
• 17:30
Příchod průvodu do Bramborárny, občerstvení, styling: Marie Lukáčová
• 20:00
Začátek afterparty v klubu AVU,
U Akademie 4, Praha 7

Neděle 28.6. NCSU

• 13:00 – 19:00
Dětský koutek
• 13:00 – 17:00
Záznamy denního snění a emocionální bundy – workshop pro rodiče s dětmi s umělkyní Evou Koťátkovou
Performance Minh Thang Phama a jeho rodiny
• 14:00
Čtení úryvků z feministické sci-fi a fantasy literatury s Karinou Kottovou
• 17:00
Kulatý stůl na téma Rodina po karanténě
• 19:00
Kino – Promítání filmu Clémenta Cogitore: BRAGUINO

Neděle 28.6. Bramborárna

• 10:00 – 20:00
Otevřená instalace s videi Marie Lukáčové, Markéty Magidové, Binelde Hyrcana, Mary Maggic a Jessicy L. E. Taylor

Výstavní projekt Nejen nukleární rodina

Projekt Nejen nukleární rodina (Beyond Nuclear Family) si klade za cíl prozkoumat model tzv. nukleární rodiny (otec, matka, děti) a současně prostřednictvím pěti různých tematických kapitol předestřít mozaiku alternativ tohoto modelu.Jde o třetí výstavu z dlouhodobé výstavní a diskurzivní série Ostrovy: možnosti soužití, kterou tým Společnosti Jindřicha Chalupeckého navíc poprvé připravil jako kurátorský kolektiv, kdy každá členka nebo člen týmu připravuje jednu “kapitolu” výstavy a ve spolupráci s vybranými českými umělci vzniká i zcela nové tematické umělecké dílo. Ostrovy: Možnosti soužití je název pro dlouhodobý kolaborativní výzkumný, výstavní a diskurzivní projekt, který iniciovala Společnost Jindřicha Chalupeckého a realizuje jej ve spolupráci s mezinárodními partnerskými organizacemi a osobnostmi.

Kapitola nazvaná Rodičovské cíle, pojednaná kurátorkou Barborou Ciprovou ve spolupráci s umělkyní Evou Koťátkovou, se zabývá nároky kladenými na děti, ale i rodiče. Jejich vztah je zde chápán jako komplexní systém chování a sociálních vzorců. Žádný rodičovský přístup tedy není dobrý nebo špatný – je pouze vhodný či nevhodný pro danou kulturu. Dopad na vývoj dětí a jejich porozumění s dospělými je sledován jak z antropologické, tak psychologické perspektivy. Eva Koťátková se v rámci kapitoly zamýšlí nad vlivy, které působí na vztah rodičů a dětí a jejich nevědomou projekci do snění. Pro výstavu vytvoří instalaci v podobě rozměrné vertikální postele, do které může divák vstoupit a vyslechnout audio-záznamy snů.

V rámci kapitoly Rodina a gender vzniká krátký snový film umělkyně Marie Lukáčové a kurátorky Terezy Jindrové, který vypráví příběh o těhotných mužích, mluvících hadech, milostných trojúhelnících, rodině překračující biologické vazby a především o fluidnosti genderu. Tato kapitola zkoumá různé podoby „rodin“ nezávislé na tradičním pojetí soužití osob spojených biologickým poutem a také to, jak model „nukleární rodiny“ ovlivňuje a udržuje binární koncept genderu a zobrazuje různé příklady nebinárních genderových modelů po celém světě – současné, minulé a fiktivní.

Kapitola Utopická rodina čerpá z řady klíčových literárních děl žánru tzv. feministického sci-fi od sedmdesátých let dodnes, které popisují alternativní vize společnosti založené na komunitních vztazích, sdílení, udržitelnosti. Nukleární rodina a genderové stereotypy jsou v nich dávnou minulostí. Pro dnešní dobu, která volá po hlubokých společensko-environmentálních proměnách, nabývají tyto “modely” na realističnosti. Umělkyně Markéta Magidová ve spolupráci s kurátorskou Karinou Kottovou a francouzskou umělkyní Sybil Montet připravuje na toto téma krátký animovaný film zobrazující imaginativní rituál, který oslavuje přerod patriarchálního světa a jeho reprezentací na společnost založenou na feministických hodnotách. Malířka Martina Smutná v rámci kapitoly Utopická rodina představí sérii obrazů, jejichž společným jmenovatelem jsou rodinné vazby jako zrcadla společenských a kulturních norem, ale také křehké roviny rodinné symbiózy a vzájemnosti.

Kapitola Rodinné bydlení je věnovaná problematice společného bydlení a sdílení životního prostoru napříč různými kulturními kontexty. V pozadí nového interaktivního audiovizuálního díla vytvořeného umělcem a architektem Vojtěchem Radou v úzké spolupráci s kurátorkou Veronikou Čechovou stojí dlouhodobý výzkum vlivu architektonických struktur na rodinné soužití. Na příkladech konkrétních typů bydlení z různých částí světa za pomoci poznatků z pole sociologie i teorie architektury tematizuje vliv architektonického řešení domu, v širokém slova smyslu prostoru pro život rodiny, na formování a dynamiku vztahů osob, které jej obývají.

Absence v rodině, kapitola kurátorsky připravená Jakubem Lerchem, se věnuje dekompozici rodiny z hlediska jejích dílčích stavebních prvků a funkcí. Pojem rodina v sobě skýtá řadu zarytých archetypů, které jsou v kontextu dnešní doby narušovány absencí ať už hmotných či nehmotných statků. Právě absence některých z nich vede k atypizaci rodiny, její struktury a vazeb mezi jednotlivými rodinnými příslušníky a umožňuje vznik nových vazeb v rámci rodiny či vůči vnějšímu prostředí. Umělec Jiří Skála pro tuto kapitolu připravil povídku o rodině, jejíž původ je zdrojem neklidu zejména pro otce rodiny ve snaze zabezpečit budoucnost vlastních dětí v prostředí kapitalistické společnosti.