Projekt umělecké skupiny Comunite Fresca pro finále Ceny Jindřicha Chalupeckého 2019

Projekt umělecké skupiny Comunite Fresca pro finále Ceny Jindřicha Chalupeckého 2019

O umělecké skupině Comunite Fresca

Comunite Fresca je skupina tří umělkyň, absolventek brněnské Fakulty výtvarných umění VUT. Jejími členkami jsou Dana Balážová (*1989, Nový Jičín), Markéta Filipová (*1990, Praha) a Marie Štindlová (*1990, Praha). Skupina oživuje techniku fresky, která byla známá již ve starověku, a formálně i obsahově ji posouvá do sféry současného umění. Důležitým aspektem je prezentace realizací ve veřejném prostoru nebo na dalších místech mimo konvenční galerijní prostředí. Pro estetickou fúzi svých individuálních rukopisů i tematiku prací nacházejí umělkyně řadu inspirací, ať už v tradiční symbolice, přírodě či modernistické jednoduchosti, nebo v  tvarosloví městských zdí, tagů a v podobách malby napříč stoletími. Kromě veřejných prostranství nebo soukromých prostor svou tvorbu skupina představila také v českých nezávislých galeriích a institucích. 

Ve svém finálovém projektu pro CJCH se umělecký kolektiv Comunite Fresca rozhodl darovat sérii fresek šesti organizacím, jejichž poslání považuje za společensky přínosné a nutné. Převážně se jedná o neziskové organizace, které řeší problémy konkrétních komunit či sociálních skupin citlivějším způsobem skrze terénní práci a každodenní kontakt s klienty. Podstatným elementem fungování těchto organizací je pomalá a systematická práce směřující k funkční a dlouhodobé péči o jednotlivce i komunitu. 

Freska je analogicky způsobem péče o konkrétní místo. To může dlouhodobě pozitivně ovlivňovat. CF daruje organizacím fresky ve snaze jim prospět způsobem, který jsou jako malířky schopny poskytnout.

Jídelna kuchařek bez domova

Druhým projektem Jako doma je Jídelna Kuchařek bez domova. Zásadním tématem pro ženy bez domova je práce. Při hledání zaměstnání se setkávají s dvojitou diskriminací – na základě toho, že jsou ženy a na základě svého sociálního statusu – tedy že jsou chudé. Při pohledu na to, jak lidé bez domova často stojí fronty na jídlo u různých služeb, pracovníky a klienty společně napadlo situaci otočit. Ať ženy bez domova vaří pro veřejnost, získají práci a mohou ukázat, co umí. Jídelna Kuchařek bez domova byla otevřena v březnu 2017. Nabízí veganské obědy, sladké i slané dobroty, připravuje catering, jezdí se stánkem na nejrůznější akce, zpracovává přebytky ovoce a zeleniny, které by se jinak vyhodily. Pořádá tematicky zaměřené gastro i komunitní akce.

Na čem organizace dlouhodobě pracuje:

 • odstraňování nerovností, s nimiž se potýkají ženy se zkušeností bezdomovectví
 • vytváření podmínek pro využití potenciálu žen v sociální tísni/ bez domova
 • zvyšování kvality života žen v sociální tísni/ bez domova
 • rozvoj občanské angažovanosti žen v sociální tísni/ bez domova
 • zapojování žen v sociální tísni/ bez domova do aktivit organizace
 • rozvoj poznání v oblasti ženského bezdomovectví, včetně participativních přístupů
 • podpora solidarity ve společnosti, a specificky mezi znevýhodněnými lidmi
 • destigmatizace bezdomovectví
 • prevence bezdomovectví
 • prevence genderově podmíněného násilí a pomoc v případech, kdy k němu dochází

Komunitní centrum Jako doma

Jako doma – Homelike, o.p.s. je nezisková organizace, která se věnuje ženskému bezdomovectví. Jeden z projektů Jako doma je komunitní centrum pro ženy bez domova na Praze 8 v Karlíně. V centru pracují ženy se zkušeností s bezdomovectvím jako peer pracovnice, které prošly kurzem peer práce a dalším vzděláváním. V rámci komunitního centra fungují služby, které pokryjí základní potřeby žen bez domova (sprcha, pračka, jídlo, oblečení apod.). Ženy zde mohou trávit čas bez větších omezení, společně vaří a zapojují se do chodu centra. Zároveň zde najdou posilující, terapeutické i relaxační aktivity – jóga, arteterapie, výuka jazyků, divadelní skupina, kurz šití apod. V neposlední řadě se zde pořádají komunitní aktivity pro širokou veřejnost, kde dochází k propojování lidí bez domova i s domovem.

Na čem organizace dlouhodobě pracuje:

 • odstraňování nerovností, s nimiž se potýkají ženy se zkušeností bezdomovectví
 • vytváření podmínek pro využití potenciálu žen v sociální tísni/ bez domova
 • zvyšování kvality života žen v sociální tísni/ bez domova
 • rozvoj občanské angažovanosti žen v sociální tísni/ bez domova
 • zapojování žen v sociální tísni/ bez domova do aktivit organizace
 • rozvoj poznání v oblasti ženského bezdomovectví, včetně participativních přístupů
 • podpora solidarity ve společnosti, a specificky mezi znevýhodněnými lidmi
 • destigmatizace bezdomovectví
 • prevence bezdomovectví
 • prevence genderově podmíněného násilí a pomoc v případech, kdy k němu dochází

Kancelář veřejného ochránce práv

Chrání osoby před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy nebo jsou úřady nečinné.

Provádí také preventivní systematické návštěvy míst, kde mohou být lidé omezováni na svobodě, a usiluje o respektování jejich základních práv. Ochránce rovněž přispívá k prosazování práva na rovné zacházení a ochraně před diskriminací. Systematicky se také zabývá problematikou práv lidí se zdravotním postižením a jejich naplňováním.

Ratolest

Ratolest Brno, z.s. je nezisková organizace založená v roce 1995. Již téměř 24 let funguje v Brně a jeho nejbližším okolí a poskytuje sociální a preventivní služby dětem, mladým lidem i celým rodinám v obtížné životní situaci. Posláním organizace je pomoci klientům tuto nepříznivou situaci řešit, nebo ji – ještě lépe – předcházet.

Součástí Ratolesti jsou 4 služby; pracovníci nízkoprahových klubů Pavlač a Likusák pracují s dětmi a mladými dospělými na klubech nebo v terénu – rozvíjejí jejich sociální dovednosti, poskytují podporu pro zvládnutí obtížných životních situací, působí na ně preventivně v oblasti drog, sexu, šikany, kriminality nebo je i učí, jak smysluplně trávit volný čas. V Centru pro ohroženou rodinu pomáhají dětem a jejich rodinám v tíživé životní situaci, ve které hrozí až odebrání dítěte z domova do náhradní péče. Služby Centra prevence a resocializace jsou zase určeny dětem a mladým lidem od 9 do 30 let, kteří se pohybují na hraně zákona, spáchali trestný čin, nebo se vrací z výkonu trestu odnětí svobody. V rámci činnosti organizace také podporuje dobrovolnictví – a to přes Dobrovolnické centrum Ratolesti Brno.

Cesta domů

Na každém dni záleží. Tím spíš na konci života.

Cesta domů je neziskovou organizací, která prostřednictvím služeb mobilního hospice umožňuje pečování o nevyléčitelně nemocné a umírající děti i dospělé v jejich domácím prostředí a nabízí podporu jejich blízkým, kteří o ně pečují. Zároveň se snaží přispívat ke společenským a legislativním změnám, které umožní zlepšení péče o umírající lidi v naší zemi.

Domácí hospic Cesta domů poskytuje své služby na území hl. města Prahy. Nemocnému a jeho pečujícím je zdravotní tým hospice k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Cílem organizace je umožnit těžce nemocným pacientům, aby strávili závěr života v rodinném kruhu, zachovali si svoji důstojnost a měli přístup k co nejkvalitnějším službám.

Cesta domů nabízí také služby půjčovny pomůcek, odlehčovací služby, služby pro pozůstalé a celorepublikově lze využít služeb poradny. Organizuje také vzdělávací aktivity, provozuje webové portály (mj. poradenský portál Umirani.cz), nakladatelství a specializovanou knihovnu.

Společně sdílí a veřejně prosazuje přijetí vědomí, že umírání je přirozená součást života.