Cena Jindřicha Chalupeckého

Cena Jindřicha Chalupeckého

Cena Jindřicha Chalupeckého, nesoucí jméno předního českého teoretika a kritika výtvarného umění a literatury, esejisty a filozofa, byla založena v roce 1990 z iniciativy Václava Havla, Jiřího Koláře a Theodora Pištěka. Je určena vizuálním umělcům do 35 let, žijícím nebo působícím na území České republiky. Cenou se zároveň vyslovuje uznání celoživotnímu dílu Jindřicha Chalupeckého (1910–1990) a jeho aktivitě, skrze niž u nás po roce 1969 podněcoval neoficiální, avantgardní výtvarný život a zasazoval se o to, aby si české nekonformní výtvarné umění udržovalo svébytnost a nepřerušovanou kontinuitu s tradicí moderního umění a evropskou výtvarnou kulturou.

Podmínky pro udělování ceny

Cena Jindřicha Chalupeckého je určena vizuálním umělkyním a umělcům žijícím nebo působícím na území České republiky, kteří k  31. prosinci kalendářního roku, ve kterém se uskuteční Ceny a dosáhnou věkové hranice maximálně 35 let. Státní občanství ČR není podmínkou.  

Cena Jindřicha Chalupeckého je udělována za mimořádnou uměleckou tvorbu v oboru vizuálního umění. Je určena nastupující generaci umělkyň*ců, jejichž dílo má potenciál dlouhodobě obstát v kontextu české i mezinárodní umělecké scény a ztělesňuje po obsahové a formální stránce výjimečný postoj. Cena je udělována umělkyním*cům a uměleckým uskupením pracujícím v libovolných médiích, respektuje také mezioborové přesahy a další aktuální tendence v současném umění.

Umělecké dvojice a skupiny se mohou hlásit společně (v rámci přihlašování vytvořením jednoho společného portfolia). Společnost Jindřicha Chalupeckého nicméně v těchto případech nemůže garantovat jiné finanční podmínky pro účast, než jaké jsou stanoveny pro jednotlivce. V případě rezidenčních pobytů může SJCh garantovat pobyt jen pro jednu osobu. SJCh bude v takových případech usilovat o získání další finanční podpory, nicméně ze strany umělkyň*ců na ni nemůže být činěn nárok.

Udělení Ceny Jindřicha Chalupeckého je vypisováno jako otevřená výzva, do níž se přihlašují umělkyně*ci sami. Odbornice*íci z oblasti výtvarného umění mohou zároveň nominovat umělkyně*ce skrze emailovou adresu info@sjch.cz. Nominované umělkyně*ci budou vyzváni zástupci Společnosti Jindřicha Chalupeckého, aby se do přihlásili.

Od roku 2022 je z přihlášených každoročně mezinárodní porotou vybrána pětice umělkyň a umělců, kteří jsou oceněni celoroční podporou a možností vystavení výsledného díla na prestižní institucionální půdě a také formou zahraničních rezidencí. Dílčí úpravy pravidel a podmínek udílení CJCH se budou i nadále vyvíjet v souladu s aktuálními potřebami umělecké scény a v odpovědi na stávající společenskou situaci.

Přihlašování probíhá každoročně v podzimních měsících online skrze platformu works.io. Při případných technických potížích při přihlašování nabízí Společnost Jindřicha Chalupeckého asistenci a poskytuje také koncepční konzultace při tvorbě portfolia.

Výběr laureátek*tů

O udělení Ceny Jindřicha Chalupeckého rozhoduje nezávislá porota odbornic a odborníků v oboru vizuálního umění, kterou jmenuje správní rada Společnosti Jindřicha Chalupeckého. Porota je pětičlenná a jejími členkami*členy jsou jak občané České republiky, tak zahraniční odbornice*íci, obvykle v poměru 2:3. Členství v porotě je ohraničeno dobou tří let. Společnost Jindřicha Chalupeckého nemá právo ovlivňovat rozhodnutí poroty. Výběr laureátkek*tů Ceny Jindřicha Chalupeckého je výsledkem konsenzu členek*ů poroty, založeného na intenzivní společné diskusi a důkladném procesu selekce. 

Porota každoročně vybírá pět umělkyň*ců, které Společnost Jindřicha Chalupeckého během celého roku intenzivně podporuje, zejména v práci na novém díle pro společnou podzimní výstavu. 

Výpis ocenění laureátek*tů

Rozpočet na vznik nového díla či projektu ve výši 50 000 Kč, zajištění architektonického a technického řešení výstavního projektu.

Autorský honorář.

Profesionální spolupráce na adjustaci a vystavení díla v jedné z partnerských institucí (Moravská galerie v Brně, Národní galerie Praha, PLATO Ostrava).

Celoroční kurátorská a produkční spolupráce na vzniku díla.

Profesionální foto a videodokumentace díla .

Možnost workshopů a konzultací s odborníky na různé umělecké postupy a techniky.

Možnost ateliérového zázemí.

Propagace autorské tvorby v odborných i obecných médiích.

Odborné konzultace s mezinárodní porotou CJCH.

Mezinárodní networking v rámci sítě zahraničních partnerských institucí a kontaktů Společnosti Jindřicha Chalupeckého).

„Studio visits“ se zahraničními kurátorkami a kurátory v rámci programu Café Chalupecký.

Propojení se zahraničními profesionály skrze síť Českých center.

Podpora dalších autorských projektů a tvorby v následujících letech.

Zajištění rezidenčních pobytů po ukončení aktuálního ročníku CJCH.