Café Chalupecký: Kulatý stůl CJCh

Café Chalupecký: Kulatý stůl CJCh

Otevřená diskuze s dosavadními laureáty i finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého, členy poroty i se zástupci nastupující umělecké generace o tom, jakou má Cena cenu, jak přispěla k osobnímu rozvoji jednotlivých umělců a co od ní očekává umělecká scéna dnes. Akce se konala s cílem dát prostor konstruktivní debatě, která může pomoci CJCh v sebereflexi i plánování do budoucna. Z dosavadních laureátů a finalistů se diskuse zúčastnili Barbora Kleinhamplová, Pavel Sterec, Martin Kohout či Richard Loskot, dalšími hosty byli například Edith Jeřábková, Šárka Koudelová, Marie Lukáčová, Šimon Kadlčák, Jiří Žák a Jiří Kovanda.

Témata diskuse

Jak vnímáte smysl a hodnotu Ceny Jindřicha Chalupeckého v horizontu uplynulých 28 let – jak se podle vás její pozice v rámci samotné umělecké scény změnila?

Je nutné vyhlašovat vítěze každý rok? Neměl by mít každý soutěžní cyklus delší časový horizont (dva roky..)? >>Od roku 1990 probíhá vyhlášení laureáta každý rok.

Měla by v rámci CJCh nastat nějaká systémová změna? Např. snížení množství finalistů, zrušení jednoho laureáta, snížení nebo zvýšení věkového limitu apod.? >>Podle stávajících pravidel je každoročně porotou vybráno pět finalistů, z nichž je pak vybrán jeden laureát. Finalisté se v době konání finále a vyhlášení Ceny musí vejít do věkového limitu 35 let. Laureát se podruhé do soutěže už hlásit nemůže.

Jakým způsobem by se podle vás ideálně měli mladí umělci do soutěže přihlašovat? Mělo by se tak dít i nadále formou portfolií? Souhlasíte s tím, aby se jednotlivci objevovali ve finále i více než jednou? >> V současné době funguje víceúrovňový mechanismus – Společnost Jindřicha Chalupeckého oslovuje širokou síť nominátorů (kurátoři, pedagogové...) napříč ČR, kteří mohou nominovat konkrétní umělce. Tito jsou pak Společností informováni o své nominaci a vyzváni, aby se do dalšího ročníku Ceny přihlásili. Umělci se ale mohou přihlásit i bez toho, aby je nominovala další osoba. Samotný akt přihlášení ovšem vždy dělá umělec sám za sebe, a to i tehdy, byl-li nominován. Přihlášení aktuálně probíhá skrze online platformu works.io, na níž si umělci bezplatně zakládají standardizovaná portfolia. Výběr poroty je pak založen především na zhodnocení tvorby přihlášených na základě portfolií. Umělci se mohou do CJCh hlásit opakovaně, a to i tehdy, pokud již v minulosti ve finále byli.

Jak by měla být sestavená porota? S převahou zahraničních nebo domácích odborníků? Koho byste chtěli vidět v budoucí porotě – obecně (např. zástupce jiných uměleckých oborů apod.), popř. i konkrétně. Měla by česká část poroty plnit roli kontextualizátorů, jejichž znalost zdejší scény navede zahraniční porotce za rámec samotných portfolií? >>Porota je podle současného modelu složená ze sedmi odborníků, z nichž tři jsou z českého prostředí a čtyři ze zahraničí. V porotě by mělo být vyvážené zastoupení mužů a žen. Porotci jsou zpravidla mezinárodně uznávaní kurátoři, zástupci uměleckých institucí relevantní pro českou scénu, popřípadě významní umělci. Porota se schází jednou ročně a při té příležitosti vybírá aktuálního laureáta/laureátku i pětici finalistů na následující rok. Členy poroty nominuje Správní rada SJCh. Porota je nezávislá a zástupci SJCh do jejího rozhodování nijak nevstupují.

Do jaké míry se má se porota při výběru laureáta soustředit na samotný finálový projekt, a do jaké míry má brát v potaz celkovou kvalitu tvorby jednotlivých finalistů?

Jaký formát by měla mít finálová prezentace? Co si myslíte o formátu společné výstavy všech finalistů koncipované kurátorem? Má smysl trvat na prezentaci nových projektů vzniklých přímo pro finále? >>V současné době připravuje zpravidla každý finalista pro závěrečnou výstavu nový projekt/dílo. Podle aktuálního modelu jde o výstavu připravovanou ve spolupráci s kurátorem/kurátory (v současnosti z týmu SJCh, do budoucna plánujeme s hostujícími kurátory), kteří průběžně chystané projekty s finalisty konzultují. Umělci nemají definitivně vymezený konkrétní výstavní prostor a jejich díla se tam mohou v rámci výstavy potkávat v různých konstelacích.

Jak by měl být v dnešní době a výhledově oceněn laureát? Je stále relevantní rezidence v NY a financování projektu realizovaného v následujícím roce/letech? Jaký „servis“ by měla SJCh laureátům (a popř. finalistům) poskytovat? Měli by laureáti či finalisté dostávat finanční odměnu nevázanou na projekt (např. formou ročního tvůrčího stipendia) nebo by SJCh raději měla umělcům poskytnout místo na práci (roční ateliér)? >>Laureát získává již tradičně dvouměsíční zahraniční rezidenci – aktuálně v New Yorku ve spolupráci s Residency Unlimited. Současně SJCh poskytuje laureátovi rozpočet (aktuálně 100.000Kč) na libovolný projekt (výstava, publikace apod.) realizovaný v následujícím roce, resp. letech. SJCh pro laureáta hledá (ideálně) v zahraničí vhodné prostory a partnery pro prezentaci laureátského projektu a poskytuje mu koncepční a kurátorskou podporu.

Je žádoucí větší diverzifikace ve smyslu genderu a národnosti? Jak jí případně napomoci? Má v dnešní době smysl omezovat CJCh pouze na české prostředí? Jak určit hranici, kdy je umělec původem z ciziny už na české scéně dostatečně „doma“? >>Do CJCh se dnes můžou hlásit umělci různých národností, ovšem s podmínkou „dlouhodobého působení na české umělecké scéně“. Z hlediska genderu nejsou stanovena závazná pravidla pro poměr mužů/žen ve finále, porota je ale každoročně povzbuzována k tomu, aby genderovou otázku přinejmenším při svém výběru vzala v potaz.

Měli by být finalisté povzbuzováni ke vzájemné spolupráci nebo ke spolupráci s umělci mimo samotnou skupinu finalistů? Podle čeho pak určovat hranice autorství – je možné, aby si finalista pozval k projektu/realizaci díla dalšího umělce (který nebyl vybrán porotou), ale za společnou práci pak teoreticky dostali cenu oba?

Jak vnímáte propojení CJCh s institucemi Národní Galerie a Moravské Galerie? Měla by se Cena do budoucna spojovat i s dalšími institucemi, případně usilovat o provozování vlastního výstavního prostoru/působit v negalerijních prostorech apod.? >>Finále ceny probíhá v současné době ve spolupráci s NG a MG – výstava je prezentována vždy jeden rok v Praze a následující rok v Brně.